• นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 • นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง
 • ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
 • นายสำเริง สาระชาติ
 • หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 • ส.อ.นครไทย ยวนแห่ว
 • ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

 • นางสาวรุจิรัตน์ เกี้ยวเกิด
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายบัณฑิต หนองเอี่ยน
 • นักบริหารงานช่าง 7 ร.ก.ผอ.กองพัฒนาชนบท
 • นายสมศักดิ์ ปรางค์วิเศษ
 • ผอ.กองพัฒนาชนบท ร.ก. ผอ.กองช่าง

 • นางสาวชุลีพร ดีบู่
 • ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 • นายศุภชัย ศรีงาม
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวอัญชลี จำนงค์ผล
 • นักบริหารงานการคลุง 7 ร.ก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน