สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 25 สิงหาคม 53

                                                                        โรงเรียน อบจ.

                 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นเมื่อวันที 25 มกราคม 2550  ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมจึงได้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชน และอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

                โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นจำนวนที่น่าพอใจเข้าสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544ของกระทรวงศึกษาธิการ   ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ควบคู่กับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “มีคุณธรรม นำวิชาการ มาตรฐานกีฬา ภาษาสู่สากล”  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 5 ประเภท คือ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ เทควันโด และ กรีฑา โดยโรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ (กิน - นอน) และให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนมีชุดนักเรียน ชุดกีฬา รองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬา อาหารพร้อมอาหารเสริม และการดูและรักษาสุขภาพ โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

          

         

         


               โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว) โดยใช้ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งสำนักงาน  และดำเนินการบริหารงาน ปัจจุบันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 24 ห้องเรียน 1 หลัง หอพักหญิงจำนวน 1 หลังและโรงอาหารจำนวน 1 หลังภายในบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ใช้อาคารดังกล่าวในการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเป็นสถานที่ถาวร

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่

1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

    หมายเลขโทรศัพท์  0-5571-6912  หรือ www.kpppaoschool.com

2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   หมายเลขโทรศัพท์  0-5571-7822  หรือ www.kppedu.org