Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

              สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน เดือนเมษายนก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับ

กระผมก็ขอฝากทุกท่านอยากให้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกและปลอดภัย นอกจากจะเป็น

ประเพณีเล่นน้ำที่สำคัญแล้ว ก็มีการทำบุญ ตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กระผมอยากให้

ทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับประเพณีทางศาสนา และวันสำคัญในวาระของวันหยุด

วันแห่งครอบครัวด้วย

               ครับ ถ้าพูดถึงสงกานต์ หลายๆ ท่านก็ต้องคิดถึง “น้ำ” ซึ่งสอดคล้องกับการทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนี้ผมและทีมงานคณะบริหาร

สมาชิกสภา/ส.อบจ. และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่ของจังหวัด ด้วยเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเริ่มต้น

ของฤดูแล้ง และด้วยนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ชาติ หรือ คสช. รวมถึงนโยบาย

การพัฒนาของจังหวัดกำแพงเพชรได้เร่งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ

ประชาชนเป็นการเร่งด่วน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประสานงาน

กับหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเราได้รับการประสานงานจาก อบต. และเทศบาลหลายพื้นที่

ของจังหวัดซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง เนื่องจากหลายหน่วยงานไม่มีเครื่องจักรกลในการ

ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรด้วยมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักร เจ้าหน้าที่

และงบประมาณก็ได้ประสานงานให้ความร่วมมือกับทุกท้องที่เป็นอย่างดี

               กระผมจึงอยากฝากทุกท่านไว้ ในช่วงวิกฤติที่เราเริ่มจะเข้าสู่สภาวะในช่วงของฤดูแล้งนี้

กระผมให้สัญญาว่าทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

มิได้นิ่งนอนใจ พร้อมวางแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อ

พี่น้องประชาชนทุกท่าน ทุกพื้นที่ครับ ขอขอบคุณครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง