Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

             สวัสดีครับพี่น้องชาวกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2558 สิ้นไปแล้ว ถือเป็นเดือนสุดท้าย

ของปีงบประมาณ เป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ปีงบประมาณ จะเริ่มนับต้นปี

หรือเดือนแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม และนับไปจนครบ 12 เดือน สิ้นสุดที่เดือนกันยายน จะไม่ตรงตามปฏิทิน

ที่เราใช้กัน แต่ก็นับจำนวนเท่ากัน

             ที่กล่าวถึงการสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น กระผมอยากจะเรียนว่า งานที่ได้วางแผนการในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 นั้นได้สำเร็จลงแล้วตามแผน ตามเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเราได้กำหนดไว้

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะสิ้นสุดปีการทำงานตามแผนเดิม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น แผนใหม่ ปีงบประมาณ

พ.ศ.2559 เราก็ได้ดำเนินการวางแผนงานรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ก็เพื่อให้หลายๆ

แผนงานที่จำเป็นต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างสูงสุด

หรือบางงานที่อาจจะเป็นงานใหม่ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการเพราะต้องการให้ทันต่อความจำเป็นของพี่น้องประชาชน

ในการที่จะพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหนทาง

การขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หรือแม้แต่งานต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน

            อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นปีเก่า ปีใหม่ หรือปีงบประมาณไหนๆ งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรเราก็ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน ตลอดปี กระผมในนามตัวแทนคณะทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน หน่วยงานทุกหน่วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน

รวมชุมผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรด้วยดีเสมอมา

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง