Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

สวัสดีครับพี่น้อง เข้าสู่ฤดูฝนจริงๆแล้วในหลายพื้นที่ฝนตกตามฤดูกาล กระผมรู้สึกดีใจที่คลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำ

และอ่างเก็บน้ำที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)

ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้

รวมไปถึงน้ำเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะได้ใช้ประโยชน์ในคราวนี้ 

               โดยในปี 2559 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้อนุมัติงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ดำเนินการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนกว่า 200 โครงการ เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

อย่างเร่งด่วน

               จากรายงานของรัฐบาลเมื่อช่วงต้นปี 2559 เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงขึ้นทั่วไปทั้งในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

และไทย และด้วยปริมาณน้ำสำรองที่มีอยู่น้อยของไทย ทำให้เราประสบกับวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรเองก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่วิกฤต

กระผมในนามของส่วนราชการต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยการงดปลูกข้าว หรือพืชที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกจำนวนมาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเองก็ได้มีการส่งเสริมให้

พี่น้องประชาชนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนการปลูกข้าว ภัยแล้งครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤติแล้งนี้ไปได้

ขอขอบคุณครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง