Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งนะครับ

สำหรับจดหมายข่าวขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เดือนนี้ก็เป็นฉบับเดือนมิถุนายน 2560

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หลายโครงการ อาทิ โครงการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัด

กำแพงเพชร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

ด้วยต้องการสร้างงาน สร้างรายได้

ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากปัจจุบัน

ประเทศไทยเราประสบปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจ

และกิจกรรม “ชากังราว นครแห่งศิลป์”

ภายใต้การดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม

มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559

ที่ผ่านมา โดยในแต่ละครั้งของการจัดงาน

จะกำหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย

อันเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรให้เกิดขึ้น

ในกลุ่มเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชน

และนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

ได้มีเวทีในการแสดงออก

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกวันพุธ

สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

ตลอดเรื่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2560

ณ บริเวณสถานีบริการ

รถไฟฟ้า ของ อบจ. กำแพงเพชร (ริมปิง)

ในนามของคณะผู้จัดกิจกรรมก็ขอฝาก

ประชาสัมพันธ์พี่น้องทุกท่าน

ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานเยาวชน

จังหวัดกำแพงเพชร และขอขอบคุณ

ที่ทุกท่านให้การติดตามข่าวสารทาง

“จดหมายข่าว”ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเสมอมา

ขอขอบคุณครับ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง