Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน

พบกันอีกครั้งนะครับกับจดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับเดือนเมษายน 2560

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับ

งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรก็เช่นกัน แต่ละกิจกรรม

แต่ละโครงการนั้นคณะทำงานของเรา

เร่งดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และเป็นไปตามแผนงานที่เราได้กำหนดไว้

ทั้งนี้แผนงานที่เราได้กำหนดไว้นั้น

เราได้มีการดำเนินการสำรวจตรวจสอบ

ความต้องการในการแก้ปัญหาที่มา

จากประชาชนก่อนที่จะมีการวางแผนงาน

ดังนั้นทุกกิจกรรม ทุกโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นนั้น

ล้วนเป็นไปตามความต้องการแก้ไขปัญหา

ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

กระผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ให้การติดตามข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น

“จดหมายข่าว” ซึ่งมีการตีพิมพ์

เป็นประจำทุกเดือน หรือทาง

วิทยุกระจายเสียงเราก็มีรายการ

“อบจ. พบประชาชน”

ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา

11.00 – 12.00 น. รวมถึงรายการอื่นๆ

ที่ออกอากาศทางสถานีวิยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดกำแพงเพชร

รวมทั้งสื่อทางสังคมต่างๆ อาทิ

เฟชบุ๊คแฟนเพจ ชื่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(วรรค)กำแพงเพชร

และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชร ชื่อ www.kpppao.go.th

ขอบคุณครับ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง