Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

         สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกท่าน  เนื่องในโอกาสวันขึ้นขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2558 ที่กำลังจะมาถึง

ผมในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งสุขและความปรารถนาดีมายังทุกท่านโดยทั่วกัน

         ปีแห่งการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกำลังจะสิ้นสุดลงไปอีก 1 ปี

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ผมได้รับการสนับสนุน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน           

และที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดี มีงานต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามนโยบายที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรของเราได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็คืองานที่เกี่ยวข้อง

กับถนนหนทาง การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองต่างๆ เพื่อให้พี่น้องได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และที่สำคัญ

คือใช้เพื่อการเกษตร  งานนโยบายด้านอื่นก็สำคัญเทียบเท่ากัน อาทิ การพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา

ให้แก่เด็ก เยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชร การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน                 

การส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของการอาชีพต่างๆ ซึ่งก็ถือว่าสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชน

หรือแม้แต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากการท่องเที่ยว

ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรของเราให้ดีขึ้น  

          ผมขอแสดงความขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมาโดยตลอด สุดท้ายนี้ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง