Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 28 มี.ค. 61
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรี”ประจำปี 2561
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมงาน “พัฒนาศักยภาพสตรี”ประจำปี 2561                      

    

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่ายตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ทำงานด้านสตรี และเปิดโอกาสให้สตรีทุกคนได้แสดงความสามารถ

   เพื่อแสดงให้เห็นความเท่าเทียมกัน  ในทุกสังคม ทุกระดับ  โดยเฉพาะสตรีไทยในปัจจุบันจะต้องมีความรู้

   มีความสามารถในทุก ๆ ด้าน รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง และประเทศชาติอย่างมีเกียรติ 

   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี” ประจำปี 2561

    ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00น. ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

   ภายในงานจะมีกิจกรรมการฝึกอบรมและสาธิตอาชีพต่างๆ มีการจัดนิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำปาง

   มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

   โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี”ประจำปี 2561 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 • 1 ธ.ค. 60
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “กำแพงเพชรเกมส์”
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด

   การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30“กำแพงเพชรเกมส์”

   ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป  ภายในงานพบกับขบวนพาเหรด

   จากทัพนักกีฬาชาวไทยภูเขา ทั้ง 20 จังหวัด ชมการแสดงของชนเผ่า“ระบำสามัคคีวิถีชนเผ่า”,

   การแสดงต้อนรับทัพนักกีฬาจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ

   , การแข่งขันวิ่งขาหยั่ง 100 เมตร (ชาย/หญิง)  และในช่วงเย็น เวลา 18.00น. เป็นต้นไป

   ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน

   โดยมีการแสดงจากศิลปินนักร้อง และการแสดงต้อนรับจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

   และในช่วง 20.00น. พบกับการประกวดธิดาชนเผ่าจาก 20 จังหวัดเข้าร่วมประกวด

 • 9 ส.ค. 60
  โครงการ “รวมพลังสตรีทำดีเพื่อแม่”
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “รวมพลังสตรีทำดีเพื่อแม่”              

   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

   ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรอย่างเสมอมา และยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่น

   ให้ปรากฏแก่สาธารณชนและฝึกอบรมสาธิตอาชีพเพื่อสร้างอาชีพทำให้สตรีมีการพัฒนาตนเอง และเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง

   โดยมีเป้าหมายเป็นสตรีทุกอำเภอ ภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 250 คน

   ภายในงานจะมีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การฝึกอบรมสาธิตอาชีพต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้า OTOP

   การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “บทบาทสตรีต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

   โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการในวันที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชากังราว

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

   จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 • 21 - 29 ส.ค. 60
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองแผนและงบประมาณ

   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

   เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมัน หรือลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า

   ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นแบบอย่างที่ดีนำไปสู่การพัฒนาชุมชน

   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ จำนวน 7 รุ่น

   รุ่นละ 105 คน ดังนี้

   รุ่นแรกวันที่ 21 สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ไทรงาม

   รุ่นที่ 2 วันที่ 22  สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

   รุ่นที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน

   รุ่นที่ 4 วันที่ 24  สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง

   รุ่นที่ 5 วันที่ 25 สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

   รุ่นที่ 6 วันที่ 28  สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร

   และรุ่นสุดท้าย รุ่นที่ 7 วันที่ 29  สิงหาคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี

 • 7 - 15 ส.ค. 60
  โครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปี 2560

   ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่น มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ

   เรื่องการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะชุมชน/ท้องถิ่น ให้กับ 3 สถาบันหลัก

   คือ บ้าน วัด โรงเรียน และเพื่อให้ 3 หน่วยงานหลักดังกล่าว มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการบริหารจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม

   สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย

   และลดปริมาณขยะตามนโยบายรัฐบาล โดยจะดำเนินการ จำนวน 6 รุ่น ดังนี้ รุ่นแรกวันที่ 7 สิงหาคม  2560

   ณ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ อำเภอไทรงาม รุ่นที่ 2 วันที่ 8  สิงหาคม  2560 ณ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  รุ่นที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม  2560 ณ  โรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี

   รุ่นที่ 4 วันที่ 10  สิงหาคม  2560 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร รุ่นที่ 5 วันที่ 11 สิงหาคม  2560

   โรงเรียนวัดอุเบกขาราม อำเภอคลองขลุง และรุ่นสุดท้าย รุ่นที่ 6 วันที่ 15 สิงหาคม  2560

   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • 1 - 4 ส.ค. 60
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรม

   ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เนื่องจากในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติ

   นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ แต่ได้ถูกทำลายไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

   เช่นการบุกรุกพื้นที่ การล่าสัตว์ป่า การตัดไม้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางดุลยภาพของระบบนิเวศน์ 

   และจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องให้ชุมชนท้องถิ่น

   โดยเฉพาะเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคงความสมบูรณ์

   ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและใกล้เคียง และให้เยาวชนมีความรู้

   มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

   นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการ

   จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม  2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4  สิงหาคม  2560

   ณ สถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร  ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

 • 15 ก.ค. 60
  ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร
  • เอกสารดาวน์โหลด 112921.PDF [โหลด 77]
   รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

   และพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

   ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ  สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

   โดยการแข่งขันดังกล่าว เริ่มเปิดสนามแรก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2560 

   ซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนเด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกำแพงเพชร

   ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด             

   ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล 


 • 7 ก.ค. 60
  โครงการรวมพลังทำความดี
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                

   ได้จัดโครงการรวมพลังทำความดี งดดื่มสุรา ถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

   โดยจะนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

   เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ สู่การเป็นคนต้นแบบ  และยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้า

   พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

   และคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

   ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

   ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารผู้บริหาร 3 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร          

 • 22 - 24 มิ.ย. 60
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 42
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต         

   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 42 (ต่อเนื่อง)  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำบัญชีครัวเรือน

   การหา อยู่ กิน (เกษตรประณีต) และการจัดสวนหย่อมด้วยพืชผักสวนครัว โดยจะนำนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ

   และโรงเรียนบ้านหัวยาง รวม 111 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิด

   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว

   และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

   ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 • 19 - 21 มิ.ย. 60
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 41
  • รายละเอียด

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต         

   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 41 (ต่อเนื่อง)  ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ด้านความรู้ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การทำบัญชีครัวเรือน

   การหา อยู่ กิน (เกษตรประณีต) และการจัดสวนหย่อมด้วยพืชผักสวนครัว โดยจะนำนักเรียนจากโรงเรียน กศน. กำแพงเพชร 

   จำนวน  98 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

   เล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนำหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

   ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

   ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

   ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ไปที่หน้า